Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe wymagane w formularzu kontaktowym. Dane podane w formularzu (za zgod± Użytkownika) przetwarzane s± przez Administratora zgodnie z niniejsz± Polityk± Prywatno¶ci w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Administratorem danych osobowych jest:
Krysmet Anna Kopczyńska Brzezie ul. Szlachecka 92, 32-080 Zabierzów.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do tre¶ci jego danych oraz możliwo¶ć ich poprawiania, sprostowania oraz ż±dania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania:
 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomoc± poczty tradycyjnej na adres okre¶lony powyżej w pkt.1, albo drog± poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@krysmet.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane s± na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędno¶ć przetwarzania do celów wynikaj±cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegaj± na wykonywaniu zobowi±zań wynikaj±cych z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane s± ręcznie oraz automatycznie zapewniaj±c pełn± ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim s± one udostępniane przez zródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru S±dowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej (CeiDG);
 6. Państwa dane nie będ± udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 7. Państwa dane nie będ± przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić ¶rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umy¶lnym zniszczeniem, przypadkow± utrat±, zmian±, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowi±zuj±cymi przepisami.
W zwi±zku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • ż±dania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • ż±dania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • ż±dania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • ż±dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać w sposób okre¶lony powyżej w pkt. 1 i 2.

Zobacz równiez Politykę plików cookies

INFOLINIA
012 264 58 75


18-06-2019
Firma Krysmet nieczynna

W dniu 21.06.2019r. nie pracujemy.
21-03-2019
Otwarcie oddziału firmy w Krakowie

Od dnia 25.03.2019r. rozpoczyna swoj± działalno¶ć oddział firmy KRYSMET.
19-06-2014
Kontakt z firm± Krysmet w Brzeziu

Można kontaktować się z nami na telefon komórkowy.